کارد
کمپرسور باد

بازآ ببین در حیرتم بشكن سكوت خلوتم

بهار دلنشین   ،   آمده سوی چمن

ای بهار آرزو   ،   بر سرم سایه فكن

چو نسیم نو بهار   ،   بر آشیانم كن گذر

 

ای بهار آرزو ، بر سرم سایه فكن